Om kommissionen

1. Bakgrund

Branschorganisationerna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt Sveriges Bryggerier, nedan kallade huvudmännen, har beslutat att tillsätta en Alkoholkommission.

Systembolagets detaljhandelsmonopol har brett politiskt stöd, och är något som huvudmännen värnar. Kontrollerad försäljning är grundbulten i svensk alkoholpolitik och det främsta verktyget för att främja folkhälsan. Det är därför av stor vikt att den svenska alkoholpolitiken utvecklas i takt med förändringar i omvärlden så att monopolets fortlevnad kan säkerställas. Huvudmännen verkar för en utveckling mot en mer samtida svensk alkoholpolitik. I dag förs knappt någon offentlig eller politisk debatt om de utmaningar och möjligheter som globalisering, EU-handel och förändrade attityder innebär för den svenska alkoholpolitiken.

2. Uppdrag

För att stimulera en bred diskussion om ovanstående ämnen, och för att öka förståelsen för brister och styrkor i dagens system, ska kommissionen belysa hur den svenska alkoholpolitiken fungerar i dag och hur den kan utvecklas. I fokus står frågor om införsel och okontrollerad försäljning och dess ekonomiska och sociala konsekvenser. De förslag kommissionen presenterar ska främja en samtida alkoholpolitik som syftar till att driva sunda attityder till alkohol och konsumtion. Resultatet ska presenteras i en rapport. Kommissionen ska under arbetets gång genomföra aktiviteter som genererar uppmärksamhet kring kommissionens arbete och stimulerar debatt om de frågeställningar som arbetas med.

3. Direktiv

Kommissionens uppdrag är att titta på hur den svenska alkoholpolitiken kan utvecklas och komma med förslag på hur en samtida alkoholpolitik kan se ut. Systembolagets detaljhandelsmonopol ska värnas. En viktig del är därför att identifiera faktorer i samhällsutveckling och politiskt beslutsfattande som påverkar Systembolagets möjligheter att upprätthålla en kontrollerad försäljning av alkohol.

Kommissionen ska särskilt:

  1. beskriva den oreglerade handeln med alkohol och dess konsekvenser ur ett juridisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är av särskilt intresse att titta på relationerna mellan organiserad brottslighet och okontrollerad försäljning och hur vi bäst kan säkerställa att återfå kontrollen.
  2. undersöka sambandet mellan skatt på alkohol och konsumtion i syfte att fastställa om alkoholskatten är ändamålsenligt utformad, utifrån syftet att begränsa konsumtionen av alkohol och generera skatteintäkter.
  3. studera hur dagens utformning av och nivå på alkoholskatten påverkar brottslighet och sociala problem.
  4. belysa alkoholnäringens betydelse för jobb och tillväxt och potentialen för landsbygdsutveckling.
  5. granska alkoholkonsumtionens sociala mönster, utveckling och skadeverkningar, särskilt kopplingen mellan konsumtion och skador och om den så kallade totalkonsumtionsmodellen är ett lämpligt analysverktyg i detta sammanhang.
  6. klarlägga olika aktörers inbördes ägande, beroende och roller i den svenska alkoholpolitiken och att komma med förslag till om och i så fall hur denna rollfördelning kan göras mer ändamålsenlig.

Kommissionen ska göra en internationell utblick i syfte att hämta kunskap och inspiration från andra jämförbara länder.